KINGA  ELLIOTT

I%20Spy_edited.jpg

"I spy..."

Photogram

10 cm x 14 cm (4 inch x 6 inch)

2012

©Kinga Elliott. All Rights Reserved